Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

MÄRKA MÄRKE MEIE ÜMBER!

Projektist

“Inimesed loovad märke, et ebakindlusega kohaneda - ning selle protsessi käigus sageli küllastavad oma keskkonda mahukate märgikompleksidega, mis pakuvad psühholoogilist tuge võitluses oma elu üle “kontrolli ja ennustatavuse” saavutamisel.”

(Valsiner, 2019, lk. 8)

2020. aasta kevadel oli ühiskond korraga lukus – märk sellest, et COVID-19 pandeemia esimene laine oli jõudnud Eestisse. Uus ja vana maailm põrkusid, samas kui vana kestis edasi ja uus leidis viisi selle kõrval eksisteerimiseks. Maailm sellisena, nagu me seda teadsime, paistis kaduvat, muutuvat millekski, mis on teistsugune. Ent sellest ebamäärasusest tekkis dialoog, võimalus saada teistsuguseks. Tänaseks on nii mõnedki asjad, mis varem tundusid uskumatud ja ebamugavad, saanud igapäevaelu loomulikuks osaks. Või kas ikka on?

Kultuuripsühholoogia selgitab, et muutused ja katkestused elu loomulikus kulgemises tekitavad ebakindlust ning käivitavad tähenduste loomise protsessi. Error nõuab tähelepanu. Nõuab reageerimist, isegi kui see reageering väljendub vaikuses, ignoreerimises, mittemärkamises. Milline on selle muutuse tähendus minu jaoks? Kas mina tajun katkestust nii nagu sina? Kas minu tähendus on sarnane sinu omaga? Kas ma üldse märkan midagi? Kas ma enam märkan midagi?

„Märka märke meie ümber“ virtuaalgalerii on sündinud osana rahvusvaheliselt tunnustatud kutuuripsühholoogi professor Jaan Valsineri juubelinädala raames läbiviidud üritustest Tallinna Ülikoolis. See tugineb kampaanial, mille käigus kutsusime Eesti inimesi saatma fotosid, joonistusi, lugusid ja märksõnu sellest, milliseid muutusi nad pandeemiaga seoses on kogenud. Näitusel on välja pandud valik valdavalt mobiiltelefonidega tehtud fotodest, joonistustest ja vastandsõnade paaridest, mis inimesed meile saatsid. Galerii eesmärk on luua sild nende erinevate pandeemiatunnetuste vahele, neid vastandada, neid ühendada, nende üle mõtiskleda.

Virtuaalgalerii külastaja on oodatud nendest tunnetustest osa saama, nendega dialoogi astuma ja seeläbi neile oma hääle lisama. Ta on kutsutud märkama teiste pandeemiatunnetust, nägema selle taha ja sellest kaugemale. Ta on kutsutud näituse vahendusel teiste poolt tunnetatud muutustele kaasa elama, enda elus toimunut märkama, uuesti märkama, teisiti märkama. Teisi märkama.

Jaan Valsineri juubelinädala korraldajate nimel,

Mariann Märtsin, Katrin Kullasepp, Annela Samuel

Täname kõiki kampaanias osalenud inimesi, kes meiega oma fotosid, joonistusi, lugusid ja sõnapaare jagasid.

Näitus on valminud Tallinna Ülikooli uuringufondi projekti TF1521 "Jaan Valsineri juubelinädala korraldamine Tallinna Ülikoolis" toetusel.

NOTICE THE SIGNS AROUND US!

About the project

„Human beings invent signs to cope with uncertainty – and often saturate their environments with large sign complexes that provide psychological support in this fight for „control and prediction“ of one’s life.“

(Valsiner, 2019, p. 8)

In the spring of 2020, society was suddenly locked down - a sign that the first wave of the COVID-19 pandemic had reached Estonia. The new and the old world collided, and while the old carried on, the new found a way to coexist with it. The world as we knew it seemed to disappear, to change into another. But this ambiguity gave rise to dialogue, an opportunity to become otherwise. Today, so many things that used to seem incredible and uncomfortable have become a natural part of everyday life. Or have they?

Cultural psychology explains that changes and ruptures in the ordinary flow of living create uncertainty and trigger the process of meaning creation. Error requires attention. Requires a reaction, even if this reaction is expressed in silence, ignorance, failure to notice. What does this change mean to me? Do I experience disruption like you? Is my meaning similar to yours? Do I notice anything at all? Do I notice anything anymore?

The virtual gallery “Notice the Signs Around Us” was born as part of the jubilee week of the internationally renowned cultural psychologist Professor Jaan Valsiner held at Tallinn University. It is based on a campaign during which we invited Estonian people to submit photos, drawings, stories and keywords about the changes they have experienced in connection with the COVID-19 pandemic. The photos, mostly taken with mobile phones, drawings and keywords were collected during the campaign. The aim of this gallery is to create a bridge between different ways of feeling into the pandemic, to juxtapose them, to connect them, to reflect upon them.

Visitors to the gallery are invited to feel into these pandemic experiences, to enter into dialogue with them and to add their voice to them. They are called to notice the experiences of the pandemic of others, to look behind and beyond these. Through the exhibition, they are invited to elaborate on the changes felt by others, to notice what has happened in their own life, to notice it again, to notice it in another way. To notice others.

On behalf of the Jaan Valsiner jubilee week organisers,

Mariann Märtsin, Katrin Kullasepp, Annela Samuel

We would like to thank all the people who shared their photos, drawings, stories and keywords with us.

The exhibition has been created with the support of the Tallinn University Research Foundation project TF1521 "Organizing the Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University".